Click to view large images

Tác Phẩm : Young Vietnamese Girl III

Kích Thước : 138 x 147

Chất Liệu : Oil On Canvas

Bộ Sưu Tập :