Click to view large images

Tác Phẩm : Crackers I

Kích Thước : 150 x 200

Chất Liệu : Oil On Canvas

Bộ Sưu Tập : Klaus Runzer - Collection Germany