Click to view large images

Tác Phẩm : Crazy People II

Kích Thước : 147.5 x 198

Chất Liệu : Oil On Canvas

Bộ Sưu Tập : Hong Kong Collection