Click to view large images

Tác Phẩm : Face Time II

Kích Thước : 1m50 x 1m50

Chất Liệu : Oil Paintings

Bộ Sưu Tập : Dong Phong Gallery