Click to view large images

Tác Phẩm : Happiness IV

Kích Thước : 90 x 1m80

Chất Liệu : Oil Paintings

Bộ Sưu Tập :