Click to view large images

Tác Phẩm : Vietnam Heroic Mother

Kích Thước : 1m20 x 1m80

Chất Liệu : Oil Paintings

Bộ Sưu Tập : Private Collection