Click to view large images

Tác Phẩm : Intellectual Game

Kích Thước : 1m45 x 2m15

Chất Liệu : Oil Paintings

Bộ Sưu Tập :