Click to view large images

Tác Phẩm : Những Kẻ Điên XIII

Kích Thước : 1m45 x 1m55

Chất Liệu : Oil On Canvas

Bộ Sưu Tập : Hong Kong Collection