Click to view large images

Tác Phẩm : Những Kẻ Điên XIV

Kích Thước : 1m20 x 1m80

Chất Liệu : Oil On Canvas

Bộ Sưu Tập :