Click to view large images

Tác Phẩm : Young Vietnamese Girl IX

Kích Thước : 80 x 80 cm

Chất Liệu : Oil On Canvas

Bộ Sưu Tập :