Click to view large images

Tác Phẩm : Young Vietnamese Girl XIII

Kích Thước : 120 x 120 cm

Chất Liệu : Oil On Canvas

Bộ Sưu Tập :