Click to view large images

Tác Phẩm : Vietnamese Girl III

Kích Thước : 1m45 x 1m28

Chất Liệu : Oil Paintings

Bộ Sưu Tập : Private Collection