Click to view large images

Tác Phẩm : Scenario 2011

Kích Thước : 1m80 x 200

Chất Liệu : Oil Paintings

Bộ Sưu Tập :